Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Betingelser

BETINGELSER

KONTO

ARBEIDSKLÆRSENTERET AS – Standard salgs- og leveringsbetingelser for næringskjøp

Gjeldende fra 13.11.2023

 1.        Innledning

Alle må være registrert med egen konto for å handle hos oss. Ta kontakt for nyregistrering eller fyll ut skjema: Søk om registrering av konto.

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser ("AKS standardvilkår") gjelder for salg av varer fra Arbeidsklærsenteret AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet.

Dersom det er utarbeidet en særskilt avtale for den spesifikke leveransen/salgsordren har denne forrang foran AKS standardvilkår.

AKS standardvilkår suppleres av lov om kjøp (kjøpsloven) og annen relevant lovgivning.

I tilfeller hvor AKS standardvilkår gir en annen løsning enn det som følger av fravikelig lovgivning, skal AKS standardvilkår ha forrang.

 1.        Partene

Selger:
Firmanavn: ARBEIDSKLÆRSENTERET AS ("Selger" eller "Selgeren")
Kontaktadresse: Damsgårdsveien 100, 5058 BERGEN
E-post: ordre@aksbergen.no
Telefonnummer: 55 55 00 70
Organisasjonsnummer: 991 617 965

Kjøper:
Den juridiske person som foretar bestillingen ("Kjøper" eller "Kjøperen").

I fellesskap benevnt "Partene".

 1.        Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og andre avgifter, med mindre annet er avtalt.

De til enhver gjeldende prisene finner du ved å logge inn på din bruker i webshopen. Dersom du ikke har opprettet bruker på aksbergen.no, kontakt oss på salg@aksbergen.no for å få tilgang.

3.1.   Tilbud

Dersom ikke annet er avtalt gjelder tilbud og tilbudspriser i 30 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager i perioden mellom Selgers tilbud og Kjøpers aksept.

Priser i tilbud er basert på tilbudsdagens priser og valutakurser.

Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr eller andre statlige avgifter.

3.2.   Prisregulering

Selger forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer og utskiftning av varer uten forvarsel.

Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser eller andre årsaker i perioden fra tilbud er akseptert av Kjøper og frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig.

 1.        Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperens bestilling er mottatt og bekreftet av Selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1.        Ordrebekreftelse

Når Selgeren har mottatt Kjøperens bestilling, skal Selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til Kjøperen.

Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal Kjøperen ta kontakt med Selger uten ugrunnet opphold.

 1.        Betalingsvilkår

Betaling skal skje senest 14 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto.

Kjøper plikter å betale kjøpesummen i sin helhet.

Selger har rett til å fakturere for delleveranser.

Dersom Kjøper ikke er registrert eller registreres for elektronisk faktura (EHF), vil fakturagebyr tilkomme ved utsendelse av papirfaktura via brevpost eller PDF format via e-post.

Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente beregnet fra forfallsdato.

Selger har i henhold til lov om pant (panteloven) § 3-14 til 3-22 salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger, er fullt betalt. Varer som er beheftet med salgspant kan ikke selges eller pantsettes uten samtykke fra Selger frem til hele kjøpesummen, inkl. renter og omkostninger, er fullt betalt. Ved betalingsmislighold har Selger rett til å ta salgstingen tilbake samt rett til å stanse fremtidige leveringer umiddelbart.

Ved endringer i Kjøpers finansielle eller juridiske stilling som gir grunn til å tro at Kjøper vil misligholde sine kontraktsforpliktelser overfor Selger, kan Selger si opp avtalen med umiddelbar virkning.

 1.        Leveringsvilkår

Leveranser fra Selger til Kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, kjøpers bestilling eller i ordrebekreftelsen.

Selgers oppgitte leveringstider er veiledende med mindre noe annet er uttrykkelig skriftlig avtalt.

Fraktkostnader tilkommer alle leveranser. Ved hasteordre som må sendes samme dag som bestillingen, kan Selger levere denne servicen for ekstra gebyr pr kolli. Ved ekspress-/bud leveringer blir Kjøper belastet frakt etter gjeldende prisrater.

Bestillinger som skal hentes i butikk, må hentes innen 30 dager fra bestillingen ble bekreftet klar for henting. Hentes ikke bestillingen før fristen, har Selger rett til å kansellere bestillingen. Slik kansellering sidestilles med heving i henhold til kjøpsloven og gir Selgeren rett til erstatning og andre misligholdsbeføyelser.

 1.        Risiko for varen

Risikoen for varen går over på Kjøperen når tingen er overtatt av Kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og Kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kjøperen likevel risikoen for tap eller skade somskyldes egenskaper ved varen selv.

 1.        Kjøpers undersøkelsesplikt

Når Kjøperen mottar varen, skal Kjøperen i rimelig utstrekning undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kjøperen melde fra til Selgeren ved reklamasjon jf. punkt 10.

 1.    Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må Kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at Kjøperen overtok varen.

 1.    Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom Selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 23 til 29 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

 1.    Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven §§ 31 til 40 etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter § 42.

 1.    Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren kreve oppfyllelse, heving og erstatning etter bestemmelsene i kjøpsloven kapittel VII.

 1.    Avbestilling og retur

Kjøper har rett til å avbestille varer som ikke er levert mot å betale Selger erstatning for de eventuelle økonomiske konsekvenser som følger av avbestillingen.

Varer tas kun i retur etter skriftlig forhåndsavtale med Selger og innen 60 dager fra levering. Kjøper må kontakte Selgers kundeservice før retur. Varer som sendes i retur må være ubrukt, i original emballasje og ellers i samme stand som ved levering.

Det må sammen med det returnerte varepartiet medfølge en returrapport som forklarer årsak til returen og som henviser til inngått forhåndsavtale. På returrapporten skal det påføres ordre- og fakturanummer på de returnerte varene. Varer innkjøpt eller produsert spesielt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, herunder skaffevarer, varer med trykk etc., tas ikke i retur med mindre det foreligger en returavtale med leverandør/produsent.

Ved retur av varer innen 14 dager fra levering, krediteres 80 % av kjøpesummen. Øvrige returer krediteres med 50 % av kjøpesummen.

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, inklusive fraktkostnader, returgebyr og eventuelle andre renteomkostninger.

 1.    Kjøpers informasjonsplikt ved rutineendringer

Ved endringer i Kjøpers innkjøps-, bestillings-, ordre- og/eller betalingsrutiner skal disse meldes til Selger i forkant av at rutineendring tres i kraft. Herunder kontaktperson(er), rekvirenter og/eller godkjennere, uttaksbegrensninger og fakturamottak.

Eventuelle endringer skal sendes skriftlig på epost til ansvarlig selger eller til ordre@aksbergen.no i rimelig tid før endring trer i kraft.

Kjøper kan ikke påberope seg en ikke innmeldt rutineendring som årsak til å bestride en bestilling.

 1.    Oppbevaring av transferlogo

Selger tilbyr kostnadsfri oppbevaring av transferlogo for Kjøper.

Transfermerker har en levetid på inntil to år. Heftingen mot tekstiler forringes slik at logo ikke sitter tilfredsstillende etter dette. Logoer som er oppbevart i to år eller mer kastes derfor uten forvarsel for Kjøper.

 1.    Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, virus eller andre alvorlige dataangrep, beslagleggelse, valutarestriksjoner, pandemier, opprør, mangel på transportmidler og -tilgang (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, og innskrenkinger av krafttilførsel.

 1.    Begrensninger i Selgers erstatningsansvar

Selger har intet ansvar for Kjøpers indirekte tap. Indirekte tap etter denne bestemmelse omfatter, men er ikke begrenset til; tapt inntekt, tapt fortjeneste, tap forårsaket av forurensning, tapt produksjon, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skader på annet enn varen selv, arbeidsutgifter og krav fra tredjeparter.

Selgers ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget for varen under den aktuelle salgsordren.

Selgers ansvar for forsinkelse er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 10% av vederlaget for varen som er forsinket under den aktuelle salgsordren.

Selgers samlede ansvar for kontraktsbrudd, uansett om kjøpet heves eller ikke, skal være begrenset til 100% av den enkelte salgsordre.

 1.    Personopplysninger

All behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Partene vil behandle personopplysninger i form av kontaktinformasjon til den andre Partens kontaktperson. Selger kan, i visse tilfeller, behandle informasjon om Kjøpers ansatte og deres preferanser ved individuelle varebestillinger, for eksempel klesstørrelser.

Hver part er ansvarlig for sin behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig. Partenes oppfatning er at ingen part behandler personopplysninger på vegne av den andre parten som databehandler.

 1.    Konfliktløsning

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås innen én måned etter at uenigheten oppstod, kan hver av partene bringe tvisten inn for alminnelig domstolsbehandling, med Hordaland tingrett som verneting.

***