Close
Du har ingen varer i handlekurven.
Søk

Fallsikring

Fallrisiko

Fall er den vanligste årsaken til dødsfall og ulykker på byggeplasser. I Norge dør og skades mange personer hvert år på grunn av fallulykker innen bygg og industri.

Hvordan forebygge fallulykker?

For å forebygge fallulykker er det viktig å gjennomføre en arbeidsforberedelse slik at arbeidet blir gjort på en trygg og effektiv måte. Denne bør innebære: ​

• Oppgaven
• Arbeidsmetoden
• Utstyr
• En risikoanalyse
• Redningsplan
• Kommunikasjon
• Avsperringer
• Bemanning
• Ansvarsområder

Rikelig med forberedelse, god opplæring og gjennomførte kurs vil bidra til å minske risikoen for fallulykker på arbeidsplassen.

Hva forårsaker fallulykker?

De vanligste årsakene til at fallulykker inntreffer er:

• Manglende opplæring.
• Mangler i personers holdninger og ansvarsfølelse.
• Manglende forankring.
• Manglende kunnskap om utstyr.
• Tidspress (stress) og økonomi.

Hva er fallsikring?

Fallsikring er utstyr som brukes for å forhindre fall. Hvis det likevel oppstår et fall, skal sikringene bremse fallet på en sikker måte. Det er viktig å alltid benytte fallsikring når fallhøyden er 2 meter eller mer, eller dersom det er risiko for fall, og at man alltid er to stykker når utstyret benyttes.

Forskjellige typer fallsikring:

• Kollektiv fallsikring – nett, fallforebyggende og falloppfangende systemer med mer.
• Faste systemer – horisontale og vertikale installasjoner (skinner og vaiere).
• Personlig fallsikringsutstyr – seler, falldemperliner, sikkerhetsblokk med mer.
Personlig fallsikring brukes der det er risiko for fritt fall og det ikke finnes andre sikkerhetstiltak. Fallsikringen skal forebygge fall, men hvis en person likevel faller, skal fallsikringen fange opp personen slik at vedkommende ikke blir skadet.
Arbeidsgiveren er pliktig til å sørge for sikkert utstyr, og riktig opplæring av sine ansatte.

Bruk av fallsikringsutstyr

Vi mener at personlig fallsikring skal være enkelt å bruke. Enkelt er både bra og sikkert. For å gjøre det enklere å lære seg å bruke fallsikring, bruker vi et ABC-system.
En komplett og korrekt fallsikringsløsning består alltid av disse tre delene:
A = Anchorage (forankring)
B = Body device (helsele)
C = Connecting device (falldemperline, fallstoppline, og fallsikringsblokk)
Ansatte som bruker fallsikring skal vite hvordan utstyret skal brukes, og teste utstyret før bruk. Det er også viktig å vite om risikoer knyttet til feil bruk, og hvordan utstyret vedlikeholdes.

Vedlikehold av fallsikringsutstyr

Utstyret skal kontrolleres hver gang man skal bruke det.En kvalifisert person skal kontrollere fallsikringen minst én gang i året, eller når det har blitt utsatt for unormale påkjenninger.

NY STANDARD FOR FALLSIKRING:

Dette må du gjøre for å arbeide trygt i høyden

2021-04-28

- Med den nye standarden som mal, er jeg 100 prosent sikker på at vi klarer å redusere antall fallulykker, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på norske arbeidsplasser. I 2019 ble det rapportert inn 21 991 arbeidsulykker i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen og utgjør om lag en femtedel av alle arbeidsulykker som ble rapportert inn.

Finnes ingen snarvei

Høsten 2020 ble det innført en ny standard som omhandler fallsikring og som gir fallkompetansekrav for alle relevante bransjer. Det kan ha stor betydning for HMS-arbeidet innen bygg og anlegg, petroleum og industri.

- Standarden er etterlengtet og kjærkomment for oss som leverandør i opplæring og kurs for arbeid i høyden, sier Vegard Aune som er daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.

- Arbeid i høyden er noe vi alle kjenner til som et av de mest risikofylte arbeidssituasjonene og konsekvensene av uhell er dessverre veldig kostbare.

Standardens innhold

Standarden, som har fått navnet NS 9610, spesifiserer krav til opplæring og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden. For eksempel sier standaren at det bør velges operativ leder, at det skal foretas kartlegging av farer, risikovurdering og valg av riktig type utstyr.

Den beskrives ulike typer fallsikringssystemer som adgangsbegrensende systemer, posisjoneringssystemer, falloppfangende systemer og redningssystemer. Ved redning kan ulike typer redningsprinsipper benyttes, og det må foreligge en plan som blant annet sikrer rask respons, kompetanse

- Viktig kontrollverktøy og minst mulig risiko.

Opplæring av fallsikring er en svært viktig del av NS 9610 og er inndelt i en teoretisk del og en praktisk del. Det listes opp teoretiske emner som deltaker skal opplæres i, og en plan for praktisk opplæring med læringsemner. Tidsbruk, roller og mange andre aspekter for gjennomføring av kurs er beskrevet.

- Viktig kontrollverktøy

Frem til nå har standardene rundt fallsikring kun dreid seg om bruk av verneutstyr, og en standard som omhandler utførelsen av arbeidet med fallsikring, har vært etterspurt.

Tore Rønstad, leder i standardkomitéen og fagansvarlig i SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk), beskriver den nye standarden som en av de viktigste standardene for samfunnet vårt.

- Fallulykker koster masse når det er snakk om økonomi, og enda mer når det gjelder det menneskelige. Fallulykker er høy-energi ulykker. Det er ofte store konsekvenser, selv fra lave høyder. Dette kan unngås dersom samfunnet slutter opp om denne standarden, sier han.

Rønstad mener det er viktig å danne en minimumsnorm for hva som må til med tanke på opplæring og at det er viktig å etablere prinsipper for utførelse.

Samtidig påpeker komitélederen at standarden ikke skal konkurrere mot krav om såkalte kollektive barrierer som gjerder og rekkverk. Oppfordringen fra lederen i standardkomiteen er å bruke standarden for å vise til at man følger et etablert sikkerhetsnivå.

- En annen viktig egenskap ved standarden er at den skal kunne fungere som et kontrollverktøy for tilsynsmyndigheter, byggherrer, arbeidsgivere og så videre. Standarden er frivillig å bruke, men myndigheter kan bruke slike offisielle standarder som referanse for sin kontrollvirksomhet, utdyper Rønstad.

Fokus på sikkerhet

I Skydda Norge jobbes det daglig med å skape trygghet på arbeidsplassen. Skydda-sjef Vegard Aune understreker at ulykker kan og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring.

- Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at den ansatte både har tilgang til rett utstyr, og at risikovurdering blir gjennomført, men samtidig har arbeidstaker plikt å påse og si ifra om noe ikke er i henhold til lover og regler. Hver bedrift må sette en tydelig sikkerhetskultur der HMS alltid skal stå øverst på agendaen. Dette starter i styrerommene og ledelsen setter standard - HMS-ansvaret starter fra toppen! sier han.

- Til syvende og sist dreier det seg om å skape en sikrere arbeidsplass både for den ansatte og for arbeidsgiver. Én arbeidsulykke er én for mye. Dersom kursleverandører og arbeidsgivere bruker denne standarden som mal er jeg 100 prosent sikker på at vi klarer å redusere antall fallulykker, mener Aune.